حداقل
آرشیو
حداقل
خبر

شما قضاوت کنید? انسان یا بحران

تعدادی از شهروندان متاسفانه نسبت به رعایت حال سایر شهروندان بی تفاوت بوده و نسبت به تخلیه


و دپو لوازم خانگی (مبل ،کمد و بوفه تختخواب و ....) در رودخانه ، تخلیه نخاله ساختمانی در جداول


و ... اقدام می نمایند


قبل از بارندگی اخیر واحد ۱۳۷ ، اجرائیات و عمران  که به صورت دایمی نسبت به پاکسازی  موارد فوق


 اهتمام داشته با توجه به هشدار هواشناسی به صورت ویژه نسبت به پاکسازی رودخانه اقدام کرده استنوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر