حداقل
آرشیو
حداقل
خبر

آموزش فرهنگ شهروندی

میهمان مدرسه  پسرانه نمونه دولتی علامه جعفری با استقبال بی نظیر دانش اموزان بوددر آموزش دانش آموزان مدرسه نمونه دولتی علامه جعفری به حقوق و فرهنگ شهروندی مباحثفرهنگ آپارتمان نشینیترافیکزباله و تفکیک زبالهحفظ و نگه داری اموال شهریاستفاده از حمل و نقل درون شهریحفظ پارکها و فضای سبز و.....مطرح شدبا تشکر ازمدیریت محترم جناب حسینی  و معاونت محترم جناب نورینوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر