حداقل
آرشیو
حداقل
خبر

اتصال مسير خيابان بعثت به بلوار شهيد هاشمي نژاد

با توافق مالكين در فراشمحله بیش از  ٦٠ متر طول  و مساحت ٣٥٠ متر مربع

آزادسازي حریم صورت پذیرفت

در این راستا با توافق وتعريض ملك در حريم رودخانه برزو، مسير خيابان بعثت

به بلوار شهيد هاشمي نژاد متصل خواهد شد.

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر