حداقل
خبر

دانش آموزان بارزترین شهروندان فرهنگی شهر محسوب می شوند

مراسم سنتی چهارشنبه پایان سال  در مدارس با حضور شهردار بهشهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی ، حمیدآزموده شهرداربهشهربه مناسبت چهارشنبه پایان سال درمعیت شهرداران مدرسه این روز را جشن گرفتند.
حمیدآزموده شهرداربهشهردردیداربا شهرداران مدرسه با تاکید به اینکه دانش آموزان بزرگترین پیام رسانان فرهنگی شهرمحسوب میشوند عنوان داشت:
مطمئنا فنون شهروندی ایده آل ومبنای اصلی آن که بعنوان شهرنمونه ویا مدینه فاضله شکل خواهد گرفت ودربین شهروندان به درک مشترکی از معنای شهروند خوب که بخواهیم از آن یاد کنیم مطمئنا ازمدارس وتعلیم وتربیت بهینه معلمان اغازخواهد شد.
شهرداربهشهربا تاکید براجرای بهینه و درست سنت برنامه های چهارشنبه پایان سال عنوان داشت:
زنده نگه داشتن برنامه های سنتی بسیارزیباست اما میطلبد تا آیین باستانی که درگذرزمان با ایجاد تغییراتی عمده به موضوعی خطرناک تبدیل شده شما بعنوان شهرداران مدرسه نسبت به مخاطرات این عمل به دیگران نیز آموزش دهید.
در پایان دانش آموزان مدرسه نسبت به اجرای برنامه های سنتی چهارشنبه سوری و نوروز خوانی اقدام و شهردار بهشهرازشهرداران مدرسه تجلیل کردند.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر


نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر