03اسفند

به گزارش واحد عمران و شهرسازی اغاز پروژه احداث کانال بمنظور هدایت ابهای سطحی در خیابان شهید تند گویان( آتشنشانی مرکزی )

مساحت  پروژه ۱۴۵ متر طول

هزینه پیش بینی شده یک میلیارد و دویست میلیون ریال (۱/۲۰۰)میلیارد ریال

شهرمان را با مشارکت شما میسازیم 

ارسال نظر

دی ان ان