03اسفند

هر واحد کاسبی اجازه نصب یک عدد تابلو به پیشانی ملک را خواهد داشت در غیر اینصورت ....

استقرار تابلو و قراردادن هر مانعی از سوی فرد،کسبه، ادارات و...درکنارخیابان ،پیاده رو و یا جدول با هر هدفی از جمله تبلیغات و یا ممانعت از پارک خودرو ممنوع میباشد.

 طبق بند 27 ماده 55 قانون شهرداریها تابلوهای غیرمجاز بر اساس آیین‌نامه‌های قانونی توسط  واحد۱۳۷ و انضباط شهری جمع‌آوری خواهد شد.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر 

ارسال نظر

دی ان ان