19فروردین

پوریا میرزا زنجانی شهردار بهشهر در دیدار با سرهنگ عنایتی فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر عنوان داشت

مجموعه مدیریت شهری و شورای شهر به دنبال افزایش تعلق شهروندان به شهر میباشند و یقینا مشارکت و اهتمام دو سویه موجب ارتقا امنیت در شهر خواهد شد.

حبیب ملکپوری رییس شورای اسلامی بهشهر با تاکید به اینکه امنیت پیش نیاز توسعه در شهر بوده ادامه داد:

اقدامات امنیتی قابل توجهی با همکاری شهرداری در راستای پایش تصویری در دست اقدام میباشد چرا که معتقدیم هراندازه نهاد انتظامی تقویت شود به تبع آن  امنیت و آرامش بر فضای شهرحاکم و یقینا آرامش  روانی و اجتماعی شهروندان نیز بیشتر خواهد شد .
 

ارسال نظر

دی ان ان