16بهمن

ضرورت شتاب بخشی به آهنگ جذب سرمایه گذار

ضرورت شتاب بخشی به آهنگ جذب سرمایه گذار

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر دومین جلسه شورای اداری ،بعد از انتخاب حمید

 آزموده  بعنوان شهردار در ساختمان شهرداری با حضور اعضای شورای اسلامی شهر  و مسئولین دوائر برگزار

 گردید.

 
حمیدآزموده شهردار بهشهر دراین جلسه با اشاره به توسعه پروژ ه های عمرانی و ایجاد زیر ساختها و ضرورت شتاب

 بخشی به آهنگ جذب سرمایه گذار در این  شهر تصریح کرده است که :
تشویق و پذیرش توسعه اقتصادی و

 اجتماعی پایداربایددراولویت مدیریت شهری بوده که حفاظت از محیط کالبدی
 شهرونظام برنامه ریزی برای عملکرد

 کارآمد شهری در کنار آماده سازی خدمات لازم به منظور توسعه منابع 
انسانی و بهبود استانداردهای زندگی

 شهری امری لازم و ضروری است.
 
شهردار بهشهرتدوین روشها وفرایندهای مختلف عمرانی را که با ایجاد درامد های پایدارتوسعه میابد تاکید کرده است که:
سنجش میزان پیشرفت پایداری در شهرها رابایداز دو بعد محتوایی و فرایندشهری بررسی کرددراین زمینه یک مدیر

 شهری باید بتواند در دنیای رقابتی نقاط قوت و ضعف شهر خود را شناخته و درصدد تقویت مزایای رقابتی آن

 برآیداز این رهگذر است که شهر میتواند نقطه قابل اتکایی باشد.

ارسال نظر

دی ان ان