11شهریور

انتخابات هیئت ‌رئیسه شورای اسلامی بهشهر،سال دوم

انتخابات هیئت ‌رئیسه شورای اسلامی بهشهر،سال دوم

 

 
اکبر فخاریان رئیس شورا شهر و خزانه دار
علیرضا کوچکی نایب رئیس شورا
اعظم السادات حسینی دبیر اول و سخنگو
اسفندیار اسدی دبیر دوم شورا

ارسال نظر

دی ان ان