03مرداد

آموزش فرهنگ شهرنشینی

آموزش فرهنگ شهرنشینی

 

با موضوعات تفکیک زباله،حفظ فضای سبز، آپارتمان نشینی،استفاده از حمل و نقل درون شهری و
 با تشکر از حضور و مشارکت شهروندان شهرک امام ، دانشگاه علم و فناوری 
در پایان ساکنان منطقه به پاکسازی محیط شهرک پرداختند

ارسال نظر

دی ان ان