26مرداد

اولین نشست شهریاران شهربه منظورساماندهی بازارروزبرگزارشد

اولین نشست شهریاران شهربه منظورساماندهی بازارروزبرگزارشد

 

وضعیت پسماندهای زباله بازارروز چهره خیابان را مخدوش کرده است

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهراولین نشست شهریاران شهربه منظورساماندهی بازارروز درساختمان شهرداری برگزارشد.

 سید خلیل نبوی معاون فنی وشهرسازی شهرداری بهشهردراین نشست با تشکراز شهریاران خیابان امام که به بررسی مشکلات خیابان امام اهتمام داشته عنوان داشت:

مطمئنا ساماندهی وضعیت ظاهری و ورودی بازارروز، تا حدودی معضل منطقهرا برای شهروندان حل کرده ومطمئنا ارایه خدمات سهل ترخواهدشد.

درادامه  مهدی بشارت شهریار منطقه خیابان امام با تاکید به اوضاع نامناسب بازارروز که چهره شهررا مخدوش کرده است ادامه دادند:

هم اکنون هدایت خونابه و پسماند به جداول نه تنها چهره منطقه رابهم ریخته بلکه تردد شهروندان را با مشکل مواجه کرده است و متاسفانه دست فروشان منطقه رعایت موارد بهداشتی را نداشته و درجمع آوری پسماندها به هیچ عنوان رعایت نکرده پس میطلبد نسبت به تدوین موارد قانونی و قابل رعایت هر چه سریعتر اقدام گردد.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر

ارسال نظر

دی ان ان