27مرداد

به گزارش واحد عمران و شهرسازی

آزاد سازي ،تسطيح ، بستر سازي مسير بطول ٦٠ مترمسير انتهاي فرودگاه به كمربندي  آغاز شد

ارسال نظر

دی ان ان