17آذر

بررسی وهدایت روان آبهای سطحی درشهر

:یاسرفیروزی شهردار بهشهردراین نشست تاکید داشت

  هدایت آبهای سطحی به سمت شمال شهروضعیت فعلی شهر را ازآبگرفتگی جدی معابرنجات داده ومسکن بی نظیری برای التیام خشکسالی درمیانکاله خواهد بود

: یاسراحمدی معاونت خدمات شهری درنشستی که باحضورمشاوربرگزارشده ادامه داد

 وظایف اصلی شهر مدیریت در هدایت وجمع آوری روان آب از شبکه معابروجداول است که این میزان با 140 میلیمتربارندگی اخیر تقریبا 368 هزار مترمکعب بوده و این درحالیست که بیش از617 هزارمترمکعب آب ازناودانها به خیابانها هدایت شده است

 این حجم ازسیل تحمیلی به شهر درقانون بعهده شهرداری نبوده وازطریق شبکه فاضلاب خانگی میبایست مدیریت گردد

 بزودی انعقاد قرارداد با شرکت دارای صلاحیت  در خصوص پروژه مورد نظر اجرا خواهد شد 

ارسال نظر

دی ان ان