11دی

به گزارش واحد عمران و شهرسازی

عمليات اجراي آبراهه در کوچه شهید خلیلی ،منشعب از خیابان شهید مدنی

 مساحت فعلی   ٤٠ متر طول 

با تشکر از مشارکت ساکنان و شهروندان منطقه

ارسال نظر

دی ان ان