13دی

آغاز عمليات ديواره حفاظتي رودخانه قائم

اجرای عملیات دیوار چینی رودخاته  قایم درخيابان شهيد جباري

دیواره  اين رودخانه در بارندگيهاي اخیر ، دچار ریزش شده است 

ارسال نظر

دی ان ان