01بهمن

عمارت شهرداری میزبان بخشی مدیر کل پدافند غیر عامل استان زارع مدیرکل ثبت اسناد استان داودی رئیس ثبت اسناد ساری و اسلامی استاد و رئیس دانشگاه بوده است

بخشی مدیرکل پدافند غیر عامل استان تاکید داشته است که: شهروندان سهامداران اصلی شهربوده  ومشارکت آنان درتوسعه شهربسیارمهم است وازمدیران شهری انتظار میرود که درشناسایی چنین افرادی بسیاردقت نمایند

مهدی داودی رئیس ثبت اسناد ساری اذعان داشت

شهرداری وثبت اسناد دارای ظرفیتهایی‌ مثبتی بوده  که مکمل یکدیگرند و همکاری این دو نهاد موجب جلوگیری ازتعرض به املاک شهرداری که سهامدار اصلی آن خود شهروندان بوده میشود

میثم داودی سرپرست شهرداری بهشهر ادامه داد

 مابامشارکت شهروندان گره شهر را بازمیکنیم ودر اجرای برنامه نیز گره ای درکارسرمایه گذاران نمی زنیم البته در این میان نه ازمسائل و سختیها  فرارمیکنیم ونه واقعیتها را نادیده میگیریم بلکه با پشتوانه مردم و مسئولان وباکمک کارشناسان ومدیران شهری مشکلات را ریشه یابی و حل میکنیم

ارسال نظر

دی ان ان