01بهمن

بازآفرینی شهری همت جمعی را میطلبد

ناصحی رییس اداره شهرسازی بهشهر و احمدی رییس حراست درملاقات بامیثم داودی سرپرست شهرداری بهشهرمطرح کرد

بازآفرینی شهری فرصت مغتنمی برای توسعه زیرساختهای شهری است وحوزه های مختلف میبایست به منظور به ثمرنشستن این پروژه عظیم اهتمام جدی داشته باشندهرچند  شهرکها به شهرداری واگذارنشده اما احداث پارک ،نصب وسایل ورزشی ،اسفالت ،تعبیه ناوگان حمل ونقل عمومی و ...جای تقدیر دارد

میثم داودی سرپرست شهرداری بهشهر ادامه داد

در اسرع وقت پیشنهادی برای جلسه بازآفرینی شهری داشته وفعالیت دفترتسهیلگری کمک چشمگیری به ساماندهی وضعیت حاشیه نشینان خواهد داشت هم اکنون شهرداری به تنهایی بارساماندهی حاشیه نشینان  را به دوش کشیده ودرمرحله آزمایش ژنتیک وصدور شناسنامه میباشیم
 
داودی ادامه داد

یکی ازنقایص جدی طرح های بازآفرینی شهری درسنوات گذشته غفلت ازمطالعات اجتماعی است زیرا طرحهایی که به منظور بهسازی بافت ناکارآمد اجرایی میشودباید با وضعیت اقتصادی واجتماعی مردم منطقه تناسب داشته باشداگر به این موضوع توجه نشود قطعا درحوزه بازآفرینی به توفیقات چندانی نخواهیم رسید

ارسال نظر

دی ان ان