01بهمن

شهروندان سرمایه های اجتماعی شهرمحسوب میشوند اما ...

درتلاشیم تا زمینه سرمایه گذاری را برای سرمایه داران مهیا نماییم 

 دکتر اسلامی رئیس دانشگاه درملاقات با میثم داودی سرپرست شهرداری تاکید داشت

هرچندشهروندان سرمایه های اجتماعی مهم برای  شهرمحسوب میشوند اماتفاوتی بین شهروندان سرمایه دار و شهروندان سرمایه گذار وجود دارد و این تفاوت آن است که تاچه میزان تمایل برای ایجاد شغل داشته باشند وازاین طریق به توسعه شهر وکارآفرینی کمک نمایند

 داودی سرپرست شهرداری بهشهر باتاکید به این مهم که مدیریت شهری نیز برای ایجاد اشتغال سهم بزرگی داشته ادامه داد

 سرمایه‌داری صرف ، شاید آنچنان که باید به توسعه ختم نشود اما سرمایه گذاری و کارآفرینی برای شهر و شهروندان در شاخه های مختلف اقتصادی بدون شک نه تنها سودآوری داشته بلکه بیکاری را متوقف  و چرخ اقتصاد را بدون دغدغه برای شهروندان میگرداند

ارسال نظر

دی ان ان