01بهمن

حضور ولی پور رئیس انجمن سرمایه گذاران مناطق نمونه گردشگری ایران در عمارت شهرداری

میثم داودی سرپرست شهرداری بهشهر در این نشست تاکید به خدمات محسوس دربخش سرمایه گذاری داشته وعنوان نموده که تمام متصدیان میبایست متولیان اجرای طرح باشند 

ملکپوری رئیس کمیسیون گردشگری در این نشست قول مساعد را به سرمایه گذاران داده وعنوان داشته که بستر فرهنگی واجتماعی درپذیرش گردشگر  را برای سرمایه گذاران مهیا خواهند کرد

 ولی پور رئیس انجمن سرمایه گذاران ایران با ابراز خرسندی از اجرای سرمایه گذاری با توجه به قابلیتهای موجود دربهشهر ادامه داد

در بدو پذیرش واستقبال ازسرمایه گذار، انتظار آورده مناسب اقتصادی برای شهرداری معقولانه نیست و تنها انتظار شهرداری از متقاضیان و سرمایه گذاران میبایست اشتغال و کارآفرینی برای شهر وشهروندان باشد

در این نشست مقرر گردیده تا شهرداری #عضو موسسه حمایت از سرمایه گذاران شده و در نشست آتی سرمایه گذاران به مجموعه شهرداری معرفی گردند

ارسال نظر

دی ان ان