01بهمن

مجتبی چاوشی بعنوان معاونت فنی وشهرسازی شهرداری بهشهرمعرفی شد

میثم داودی سرپرست شهرداری بهشهر درمراسم معارفه معاونت فنی و شهرسازی تاکید داشت

واحد فنی وشهرسازی ، موتور تپنده شهرداری میباشد لذا از کلیه همکاران این واحد انتظار میرود جهت جبران هرگونه نقصی که تاکنون بوده با یک عزم جدی وهمت مضاعف نسبت به مرتفع نمودن آن اهتمام جدی داشته باشند 

وی ادامه داد

صداقت سنگ بنای کار ما میباشد این مهم موجب خواهد شد که در ضمیر ناخوداگاه شهروندان نقش بسته و طبیعتا به تبع آن شهروندان در توسعه شهر مشارکت خواهند داشت  نگذاریم کشتی بزرگ شهرداری به گل بنشیند چرا که شهرداری در حقیقت قلب تپنده شهر است  و با خط مشی تعریف شده با عنوان تکریم ، یقینا  شهر از این تنگنا نجات خواهد یافت 

ارسال نظر

دی ان ان