قانونی که درشرح ذیل اشاره وتشریح شده توجه فرموده تا عنوان کنیم چه طرحی برایارتقا_ایمنی_شهر در آینده خواهیم داشت

ماده 14 قانون تملک آپارتمانها وماده 20 آیین نامه اجرایی 

مدیرآپارتمان مکلف است تمام بنا را بعنوان یک_واحد درمقابل آتش سوزی بیمه نماینددرصورت عدم اقدام و بروز آتش سوزی، مدیر مسئول جبران خسارت میباشند

طبق این ماده قانون مدیر ساختمان که از سوی مالکان برای اداره امورساختمان انتخاب میشود وکتبا یا عملا این مسئولیت را میپذیردموظف است کل ساختمان را درمقابل حادثه آتش‌سوزی نزد یکی از شرکت‌های بیمه‌گر،بیمه کند

درغیراینصورت مدیربایدخسارت را جبران کند

نص صریح ماده 14 قانون تملک آپارتمان‌ مدیری که به این وظیفه عمل نکندمسئول جبران خسارت وارده به مالکان یا ساکنان میدانداین مسئولیت اگرچه از نوع کیفری نیست ولی این حق را برای مالکان ایجادمیکند که علیه اوبه دادگستری مراجعه وخسارتی که در اثر آتش‌سوزی به آنها واردشده را مطالبه وخسارت دریافت کنند

شهروند محترم
مابرای ایمنی شما تمهیداتی دیده ایم که در قسمت بعد عنوان خواهیم کرد
 با مشارکت هم شهرمان را میسازیم

 

ارسال نظر

دی ان ان