13بهمن

در دومین نشست ویژه سرمایه گذاری در بهشهر مطرح شد

اسحاق کشاورزمعاونت توسعه وبرنامه ریزی فرمانداری شهرستان بهشهربا ابرازخرسندی ازحضور و توجه انجمن سرمایه گذاری به شهرتاریخی بهشهربا این عنوان که با تمام قوا ازشما حمایت خواهیم کردعنوان داشت

فرهنگ گردشگری وماندگاری گردشگر همانند سرمایه گذاری دربخش گردشگری بسیارمهم است با عنایت به اینکه آموزش وپرورش بعنوان یک نهاداجتماعی وزیر بنایی نقش موثری درتعلیم وتربیت دارد استفاده ازظرفیت این نهاددربسترسازی وتبادل فرهنگی وتوسعه فرهنگ گردشگری مهم ویک ضرورت است

درادامه ملکپوری رئیس کمیسیون گردشگری ادامه داد

سرمایه گذاران وضعیت سرمایه گذاری  در بخشهای مختلف گردشگری دراین شهررا نگران کننده نبینند چرا که ما هم تمام اهتمام خود را برای اقتصاد پایدار و برای رونق وضعیت اقتصادی شهربویژه جوانان خواهیم گذاشت مامیخواهیم با مساعدت ومشارکت شما به نقطه ایی ازجذب گردشگربرسیم که زمان ماندگاری گردشگران افزایش داده شود 

ملکپوری ادامه داد
فروردین ۹۸ بیش از ۲۵ هزار گردشگر از باغ تاریخی شاه عباس بازدیدکرده اماسهم درآمدی شهروندان ما از این گردشگران صفربوده است

ارسال نظر

دی ان ان