08اردیبهشت

🚩پتانسیلهای بینظیربهشهر روی زمین مانده است 🚩ارتقاء امنیت فیزیکی شهربرای مابسیارحائز اهمیت است 🚩پوریامیرزا زنجانی شهرداربهشهر واعضای شورای اسلامی دردیداری که با #علی کیانی چلمردی رییس دادگستری شهرستان بهشهرداشته عنوان داشت:

🔸️قوانین تعریف شده برای شهرداریهابسیار ضعیف است ودربسیاری ازموارددر زمان اجرا با مشکلاتی مواجه بوده که تعریفی برای آن وجود ندارد وبه نوعی دستانمان برای #احقاق حقوق سایرشهروندان بسته میباشد

🚩شهرداربهشهرادامه داد:

🔸️زمانی برنامه وطرحهای مدیریت شهری درکمترین زمان ممکن منتج به نتیجه مثبت ومورد دلخواه شهروندان خواهد شدکه دستگاه قضا طبق روال گدشته تکیه گاهمان باشد واین انتظار یقینا به نفع شهروشهروندان خواهدبود

🚩علی کیانی رییس دادگستری دراین نشست تاکید داشت:
🔸️هرچندقانون وپیشگیری ازوقوع بسیاری ازجرائم که آگاهانه وناآگاهانه درجامعه صورت میپذیرد بعهده ما میباشداما ظرفیتهای فیزیکی درایجاد امنیت که آسایش سایرشهروندان را مختل میکند بعهده ودر اختیارما نیست چرا که #ساختار شهری به جرات نوع و روش سرقت را تعریف میکند لذا انتظار میرود برای ارتقاء امنیت درشهر،تمهیدات صحیح لحاظ گردد.

🚩درپایان اعضای شورای اسلامی بهشهربا این عنوان که دستگاه قضا تاکنون درکنارشهرداری بوده عنوان داشتند:

 🔸️معتقدیم عدم هماهنگی فیمابین ادارات ومدیران بزرگترین ضربه را به شهر واردمیکند پس میبایست از وضعیتی که در آن قرار داریم جلوترحرکت کردیم

ارسال نظر

دی ان ان