17اردیبهشت

🚩 با رضایت شورای شهرنسبت به انعقاد هرگونه تفاهم نامه با #بانک شهرکه منفعت شهروندان در آن دیده میشوداقدام خواهیم کرد

🚩پوریا زنجانی شهردار بهشهردراولین نشست با # جعفریان سرپرست بانک شهر منطقه شمال کشور و کارشناسان بانک شهرعنوان داشت 

🔸️طبق رایزنیهای بعمل آمده ازکلانشهرها مشاهده شده درسالهایی که شهرداریهای مختلف با # رکود ساخت وسازمواجه بوده این بانک تکیه گاهی محکمی درحمایت از اجرای پروژه های عمرانی داشته است

🚩شهرداربهشهردر این نشست تاکید داشت :

🔸️رفاه شهروندان وکارکنان برای ما بسیارحائز اهمیت بوده و اگر این بانک باهدف کمک‌رسانی به زیربناهای شهری و رفاه و آسایش شهروندان و هرگونه سرمایه گذاری به مدد شهرداری همت گمارد، همانند سایرشهرداریهای کلانشهر با رضایت و # مصوب شورای اسلامی تعامل مناسبی با بانک شهر خواهیم داشت

🚩در ادامه جعفریان سرپرست بانک شهر منطقه شمال کشور خاطر نشان کرد

🔸️بانک شهربا تهیه زیرساخت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مناسب امکان ارائه خدمات بانکی الکترونیک را با نام # شهرنت میسر ساخته که هم اکنون نیز آمادگی هر نوع همکاری با شهرداری را خواهیم داشت

ارسال نظر

دی ان ان