17اردیبهشت

🚩 وفاق وهمدلی شورای شهررمز موفقیت شهر است

🚩علی شکوهی رییس شورای اسلامی بهشهردر روز شورا ودرمراسم رونمایی ازتشک نجات درجمع فرمانداربهشهروسایر مسوولان عنوان داشت :

🚩 امروزدروضعیتی به سر میبریم که به شدت نیازمند وفاق وهمدلی در شهر وجامعه شورایی هستیم که
امیدواریم درجهت کسب رضایت خداوندوحفظ منافع  شهروندان گامهای ارزنده ایی برداریم.

🚩علی شکوهی ضمن برشمردن عملکرد شورای شهرطی سه سال  عنوان داشت:

پاسخگویی به انتظارات وجلب اعتماد عمومی مردم مهم ترین رسالت شورای شهر است چرا که  شورا باید با ایجاد تحول درساختارمدیریت شهری وبهبود عملكرد خود،خواسته های مردمی را محقق سازند این موضوع بزرگترین نشانه ظرفیت سیاسی نظام برای جلب مشاركت بیشتر مردم محسوب می شود

ارسال نظر

دی ان ان