17اردیبهشت

🚩فقدان پارکینگ درمرکز تجاری یکی از زخمهای کهنه بهشهر

راه برون رفت ازمشکلات ترافیکی، داشتن برنامه جامع باحضورمشاورمیباشد

پوریا میرزا زنجانی شهرداربهشهر درگفتگوی ترافیکی باحضورمشاور اعلام داشت 
 
طرحهای ترافیک یقینا میبایست انسان محورباشد
بارهاطرحهایی برای رفع این معضل اجرا شده اما همچنان #درب، بر همان پاشنه میچرخدچرا که غیر فنی وغیرکارشناسی بوده وهمانند #کلاف سردرگم هر روز پیچیده‌تر میشود

 زنجانی ادامه داد
دراین میان شهروندان عاصی ازوضع موجود،چشم‌انتظارتدبیری امیدبخش ازسوی مسئولان بویژه مدیریت شهری خواهندداشت چرا که معضل #ترافیک از اصلی‌ترین وپیچیده‌ترین مباحث مدیریت شهری است؛حتی شهرهای متوسط

درادامه #مقدم کارشناس ترافیک شهرداری بهشهر مواردی را که باحضور کارشناس #ارجح به اجرا دانسته بدین شرح اعلام نمود.

*بازنگری طرح ساماندهی ترافیکی 
*بررسی وضعیت گذر گاه عرضی عابر پیاده 
*امکان سنجی احداث میدان درمبادی ورودی شرقی
* بررسی وامکان سنجی احداث پیاده راه درخیابان امام 
*بررسی وضعیت ترافیکی سطح شهرباتاکید براینکه دربازنگری طرح جامع ترافیک این موضوعات میبایست لحاظ گردد

ارسال نظر

دی ان ان