12خرداد

چهره میادین و ورودیهای شهر بویژه ورودی شرقی هیچ #هویتی به شهر نمیدهد

احیا هویت تاریخی و طبیعی بهشهر بسیار مهم است 

 پوریا میرزا زنجانی شهردار بهشهر طی بازدیدهای مکرری که با کاظمی رییس راهداری شهرستان بهشهر داشته عنوان داشت :

  پاشنه آشیل زیبایی شهر وعدم حضور گردشگر به جرات ورودیهای بهشهر میباشد

ارسال نظر

دی ان ان