24شهریور

موقعیت ناحیه ۳ و محلات حوزه مرتبط بهشهر به #۶ناحیه و#۱۹محله طبق نقشه تفصیلی تقسیم شده است (نقشه تقسیمات فوق، مربوط به سال ۸۵ میباشد.)

جمعیت ناحیه سه بیش از  ۲۹ هزار نفر
مساحت ناحیه سه بیش از ۳۰۳ هکتار
خانه های موجود درناحیه سه  ۶۴۲۴ هزار واحد

نواحی مختلف همراه با مساحت ،جمعیت و بناهای احداث شده به ترتیب خدمت شهروندان اطلاع رسانی خواهد شد.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر

ارسال نظر

دی ان ان