25شهریور

نتایج انتخابات برگزار شده در ساختمان شورای اسلامی بهشهر در دوره پنجم (سال چهارم)

حبیب ملکپوری رییس شورای  اسلامی  بهشهر

سید محمد باقری نایب رییس شورای اسلامی بهشهر
 

صادقعلی سعدی دبیر شورای اسلامی بهشهر  

علی شکوهی دبیر دوم وسخنگوی شورای اسلامی بهشهر 

ارسال نظر

دی ان ان