ردیف نام و نام خانوادگی مسئول واحد مربوطه شماره تماس
1 احمد توحیدی مسئول مالی 011-34529800 داخلی 38
2 مهدی رسولی مسئول حراست 011-34522828 داخلی 26
3 سعید کجوری  معاونت توسعه مدیریت و منابع  011-34524241  داخلی 20
4 عبدالرضا مجلسی مسئول آی تی  011-34527586 داخلی 52
5 یاسر عموزاد  مسئول بازرسی 011-34524241 
6 مصطفی عبدالله پور  مسئول امور قراردادها  011-34527586 داخلی 52
7 صفر علی فلاح  مسئول خدمات شهری  011-34529803
8 سید طاهر حسینی عمران 011-34524241 داخلی 32
9 جواد رضوی مسئول حقوقی 011-34524261 داخلی 37
10 مهدی شکرگزار مسئول منابع انسانی 011-34524241  داخلی 54
11 سید رضا ابراهیمی  مشاور توسعه مدیریت و منابع  011-34524241  داخلی 20
12 یاسر احمدی  معاونت خدمات شهری 011-34529803 داخلی 45
13 مجتبی چاوشی  معاونت عمرانی و شهرسازی   011-34524241  داخلی 25
14 محمد کریمی مسئول سرمایه گذاری 011-34521788 داخلی 40
15 مجید کاردگر مسئول آرامستان 011-34645057
16 حسین سراجی  مدیر عامل سازمان آتش نشانی  011-34536371
17 محمد فلاحتی سرپرست سازمان حمل و نقل همگانی 011-34565455
18 فاطمه ذبیح پور  مسئول روابط عمومی  011-34530093 داخلی 30
19 نعیمه شازده احمدی مسئول فرهنگی اجتماعی ورزشی 011-34524241  داخلی 31
20 زهره روحی مسئول طرح تفضیلی  011-34524241 داخلی 53
21 فاطمه کرم نژاد  مسئول گردشگری 011-34529100
22 سید حسن غفاری سرپرست سیما و منظر و فضای سبز شهری  011-34525705 داخلی 46
23 یاسر فیروزی  مسئول طرح و برنامه 011-34524241  داخلی 31
24 محمد امین ابراهیمی  مسئول کارپردازی 011-34527586 داخلی 52
25 حسین درودی مسئول درآمد 011-34524241 داخلی 29
26 محمد رضا مومنی سرپرست میز خدمت 011-34524241
دی ان ان