آقای مهدی شکرگزار
مسئول اداری
آقای مهدی شکرگزار
 ---
 info@behshahr.ir
آقای احمد توحیدی
مسئول مالی
آقای احمد توحیدی
 011-34529800
 info@behshahr.ir
آقای مهدی رسولی
مسئول حراست
آقای مهدی رسولی
 011-34522828
 info@behshahr.ir
آقای عبدالرضا مجلسی
مسئول آی تی
آقای عبدالرضا مجلسی
 011-34527586
 info@behshahr.ir
آقای مصطفی عبدالله پور
مسئول کارپردازی امور قراردادها
آقای مصطفی عبدالله پور
 011-34524242
 info@behshahr.ir
آقای رضا هجری
مسئول انبار و اموال
آقای رضا هجری
 011-34527586
 info@behshahr.ir
آقای صفرعلی فلاح
مسئول اجرائیات
آقای صفرعلی فلاح
 011-34537065
 info@behshahr.ir
آقای سید طاهر حسینی
مسئول عمران
آقای سید طاهر حسینی
 011-34535260
 info@behshahr.ir
آقای محمد قاسم توکلی
دبیر ماده صد
آقای محمد قاسم توکلی
 ---
 info@behshahr.ir
آقای جواد رضوی
مسئول حقوقی
آقای جواد رضوی
 011-34524261
 info@behshahr.ir
آقای حسین درودی
مسئول نوسازی
آقای حسین درودی
 011-34536057
 info@behshahr.ir
آقای یاسر عموزاد
مسئول درآمد
آقای یاسر عموزاد
 011-34524699
 info@behshahr.ir
آقای سید رضا ابراهیمی
معاونت اداری و مالی
قای سید رضا ابراهیمی
 ---
 info@behshahr.ir
آقای یاسر احمدی
معاونت خدمات شهری
آقای یاسر احمدی
 011-34529803
 info@behshahr.ir
آقای محمد فلاحتی
معاونت عمرانی و شهرسازی
آقای محمد فلاحتی
 011-34524252
 info@behshahr.ir
آقای میثم داودی
مسئول سرمایه گذاری
آقای میثم داودی
 011-34521788
 info@behshahr.ir
آقای محمد حسن شیخ
مسئول ذیحسابی
آقای محمد حسن شیخ
 011-34529800
 info@behshahr.ir
آقای اسماعیل قاسمی
مسئول حسابداری
آقای اسماعیل قاسمی
 011-34527581
 info@behshahr.ir
آقای مجید کاردگر
مسئول آرامستان
آقای مجید کاردگر
 011-34527581
 info@behshahr.ir
آقای روح الله حسامی
مسئول کارخانجات و موتوری
آقای روح الله حسامی
 011-34572423
 info@behshahr.ir
آقای حسین سراجی
مدیرعامل سازمان آتش نشانی
آقای حسین سراجی
 011-34536372
 info@behshahr.ir
آقای مجتبی محدثی
مسئول جایگاه سوخت شماره یک
آقای مجتبی محدثی
 011-34530054
 info@behshahr.ir
آقای محسن شربتی
مسئول جایگاه سوخت شماره دو
آقای محسن شربتی
 011-34546553
 info@behshahr.ir
آقای مومنی
سرپرست سازمان حمل و نقل همگانی
آقای مومنی
 011-34565455
 info@behshahr.ir
آقای محمد امین ابراهیمی
مسئول میز خدمت
آقای محمد امین ابراهیمی
 011-34565455
 info@behshahr.ir
خانم فاطمه ذبیح پور
مسئول روابط عمومی
خانم فاطمه ذبیح پور
 011-34530093
 info@behshahr.ir
خانم نجمه شازده احمدی
مسئول فضای سبز
خانم نجمه شازده احمدی
 011-34525705
 info@behshahr.ir
خانم زینب قدیری
مسئول صدور پروانه ساختمانی
خانم زینب قدیری
 ---
 info@behshahr.ir
خانم زهره روحی
مسئول طرح تعطیلی
خانم زهره روحی
 ---
 info@behshahr.ir
خانم فاطمه کرم نژاد
مسئول گردشگری
خانم فهیمه قاسم زاده
 011-34527571
 info@behshahr.ir
خانم فهیمه قاسم زاده
مسئول مرکز معاینه فنی
خانم فهیمه قاسم زاده
 011-34645207
 info@behshahr.ir
دی ان ان